Vedtægter

Vedtægter for Håndboldforeningen Sorø

§ 1 Navn
Foreningens navn er håndboldforeningen Sorø, i daglig tale HF Sorø.
Foreningen er stiftet den 28. maj 1998, som en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Pedersborg G&I, Alsted Fjenneslev G&I og Slaglille-Bjernede G&I.
Foreningens hjemsted er Sorø Kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er ved håndbold og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabet sundhed og trivsel.

§ 3 Tilslutning
Foreningen er tilsluttet DGI Vestsjælland og HRØ og er der ved undergivet disse vedtægter.

§ 4 Medlemmer
Stk. 1
Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Stk. 2
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.
Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Stk. 3
Udmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 5 Ledelse
Stk. 1
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, kasserer, sekretær og min. 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2
Formanden vælges for 2 år af gangen på lige år af generalforsamlingen.
Alle øvrige ligeledes for 2 år med halvdelen afgående hvert år.

Stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer og sekretær.

Stk. 4
Valgbar er ethvert aktivt og passivt medlem der er fyldt 18 år.

§ 6 Forpligtelser
Stk. 1
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgående forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

Stk. 2
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen og udleverede rekvisitter.

Stk. 3
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 4
Foreningen træning og kampe afvikles hovedsagligt i Sorø-hallen, Fjenneslev-hallen, Pedersborg-hallen eller ved Slaglille-Bjernede skole.

§ 7 Myndighed
Stk. 1

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i marts måned (første gang år 2000) og indkaldes ved opslag på foreningens område og ved annoncering i de medier, som bestyrelsen finder det fornødent, med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Stk. 3
Kun fremmødte aktive og passive medlemmer, der er fyldt 18 år, har stemmeret.
Forældre eller værge til børn som er medlemmer af foreningen, kan stemme på vegne af disse (1 stemme pr. medlem).

Stk. 4
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændringer af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
Skriftlig afstemning kan efter ønske fortages.

§ 8 Generalforsamlingen
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

Valg af dirigent og stemmetællere
Aflæggelse af beretning
Forelæggelse af reviderede regnskab
Behandling af indkomne forslag

Valg:
Formand (lige år)
4 bestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter
1 bilagskontrollør og 1 bilagskontrollør suppleant
Eventuelt

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25% af foreningens aktiv medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 10 Tegningsret
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§ 11 Forretningsorden
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 12 Bestyrelse
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§ 13 Referat
Der tages referat fra bestyrelsesmøder og dette godkendes senest på næste møde.

§ 14 Regnskabsår
Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til december og senest 8 dage før generalforsamlingen afgiver bestyrelsen driftregnskab til revisorerne.

§ 15 Opløsning
Stk. 1
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer for.

Stk. 2
Ophører foreningen at eksistere tilfalder foreningens formue de 3 foreninger Pedersborg G&I, Alsted Fjenneslev G&I, og Slaglille-Bjernede G&I, med lige stor andel hver.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28. maj 1998

(Enstemmigt godkendt)

Der er små ændringer som er godkendt på generalforsamlingen den 30. marts 2011.